Macrogarden, serveis de jardineria

Disseny i manteniment de zones i recintes enjardinats, privats i públics, a més de la planificació de les tasques més adients per tal que aquestes zones esdevinguin sostenibles econòmica i mediambientalment, sempre tenint en compte l’entorn on desenvolupem les feines, i les necessitats particulars de cada client, a les quals ens adaptem sense problemes.

Tot plegat, recolzat pel nostre equip professional: equip de jardiners amb àmplia experiència, paisatgistes, geògrafs especialitzats i enginyers agroforestals, que posen els seus coneixements al servei de cada client, amb gran capacitat d’adaptació i una permanent dedicació a l’estudi de les noves tendències i necessitats dins el món de la jardineria.

Per desenvolupar la nostra feina disposem de les eines més avançades i respectuoses amb el medi ambient, a més d’observar totes les directrius en seguretat laboral assessorats constantment pel nostre departament de PRL.

Serà l’ interlocutor client-empresa-treballadors/es, i per tant la part més important a l’hora de controlar i coordinar la realització del servei. A més gestionarà les incidències que es puguin produir amb el personal operatiu.

Serà l’encarregat/ada de que la màxima qualitat en el servei realitzat sigui el més important, i de que es compleixin les normes establertes a cada centre de treball.

Supervisarà que les normes de seguretat al treball es porten a terme tot seguint les especificacions i sempre en contacte continu amb el departament de PRL de la nostra empresa.

Vetllarà perquè cada treballador/a al seu lloc de treball tingui totes les eines i materials necessaris per tal de poder desenvolupar la seva tasca amb seguretat i eficiència.

Serà l’encarregat/ada de l’ implementació del Pla de Gestió al centre escolar.

En dependència del Cap de serveis i supervisions, realitzarà les tasques diàries a les dependències assignades.

Observarà totes les normes de seguretat, i assistirà a quantes jornades de formació es convoquin amb la finalitat d’assolir el màxim estàndard de qualitat i seguretat en el desenvolupament de les seves tasques.
Tenint en compte que el treball en equip serà el més habitual, l’empresa fomenta el fet de que el personal operatiu estigui el més integrat possible entre ell, intercedint en els possibles problemes de convivència abans que apareguin, per tal d’evitar que repercuteixin negativament en el desenvolupament de les tasques assignades i sobre el client.

Materials i maquinària

Garantim la utilització de materials homologats i biodegradables, contribuint així a la conservació el medi ambient. En el nostre tarannà està la mínima utilització de productes químics de síntesi i l’assessorament continu en els procediments per ser sostenibles amb el medi ambient.

El nostre departament de PRL, posa a disposició dels nostres clients les fitxes tècniques i de seguretat dels productes utilitzats als seu centre de treball, sempre observant tota la normativa que se’n deriva en qüestió de protecció de la salut i de seguretat dels treballadors/es: el personal té la formació adient per poder desenvolupar la seva tasca, essent aquesta formació continua. De totes formes les acreditacions necessàries sempre es troben a disposició del client.

Tanmateix, els materials també inclouen totes les eines i la maquinària que utilitzem per a la realització dels serveis:

• Tallagespa, motoserres, tallabardisses, desbrossadores, eines de mà, podadores, ensulfatadores, …

Gestió medioambiental

 El nostre equip professional l’assessorarà a l’hora de fer la gestió mediambiental del seu centre de treball. Oferim assessorament personalitzat, i als centres educatius d’acord amb l’escola, oferim la possibilitat de donar recolzament a l’educació ambiental dels alumnes, tot fent una sèrie d’actuacions encaminades a l’apropament dels alumnes a la natura: compostatge amb restes de poda, horts educatius, itineraris educatius al mateix centre, etc.

També elaborem un Pla de Gestió personalitzat de la zona enjardinada per a cada centre, ja que cada zona té les seves pròpies necessitats i dinàmiques.

A més, la nostra política de la qualitat mediambiental ens porta a donar solucions sostenibles a les diferents situacions que ens trobem a cada centre de treball: estalvi d’aigua, jardins sostenibles econòmica i mediambientalment, aprofitament dels recursos existents i assessorament continu.