Divisió de Lleure Educatiu


Gestiona el servei de monitors del temps de lleure dins l’àmbit escolar.

Oferim diferents tipus de serveis per cobrir les necessitats de les escoles durant la franja no lectiva:

Monitors de menjador (franja horària del migdia).

• Activitats extraescolars (migdia i tardes).

• Monitors de recolzament per sortides i activitats que precisin personal addicional.

• Casals d’estiu.

Disposem d’un equip de coordinadors, monitors i talleristes titulats i amb una àmplia experiència en l’àmbit del lleure, per tal de garantir la màxima qualitat dels servei.

Serveis de lleure educatiu

CAP DE SERVEIS I SUPERVISIONS
Será l’interlocutor client – empresa – treballadors/es, i per tant la part més important a l’hora de controlar i coordinar la realització del servei. A més gestionarà les incidències que es puguin produir amb el personal operatiu.

COORDINADORS I MONITORS
En dependència del Cap de serveis i supervisions, realitzaran les tasques diàries aassignades.

Menjadors escolars

Tenint en compte  les noves necessitats de la societat actual, MACROESPLAY pretén integrar família i escola, donant un servei de menjador i de temps de lleure on el/la nen/a, no només mengi o jugui, sinó que a més adopti unes conductes positives de salut, adquireixi uns hàbits dietètics, higiènics i alimentaris adequats a la seva edat i a més aprengui a conviure i comunicar-se amb els seus companys, mestres i monitors, sempre des del punt de vista del respecte tant a les persones com a l’entorn.

 Projecte educatiu de la franja horària migdia

El projecte educatiu de la franja horària del migdia, inclou totes les tasques i activitats que es realitzen des del moment que el nen surt de classe cap a la 13h. del migdia fins que hi torna a entrar cap a les 15 hores.

Els trets més significatius d’aquest projecte són:

Continguts Educatius

Quan parlem de continguts educatius, pretenem incloure les accions directes que volem aplicar en la franja horària del migdia, revaloritzant el potencial educatiu d’aquestes.

Del temps lliure: En les estones de tems lliure l’objectiu educatiu està dirigit al desenvolupament de la personalitat, quant a l’adquisició de canals comunicatius i de relació entre iguals i persones que envolten l’infant.

 Així els objectius generals del temps de lleure són:

• Afavorir la creativitat i imaginació a partir de jocs esportius i tradicionals, la lectura, activitats lúdiques o expressives.

• Afavorir la convivència amb les companys: respectar el torn de paraula, conèixer i respectar les regles del joc, utilitzar el diàleg davant un desacord.

• Fomentar el respecte: als companys, als mestre i monitors. al material que s’utilitza en les diverses activitats i a l’entorn.

Al menjador: Si volem reforçar, en l’àmbit del menjador, el que la família ha començat a casa, el contingut propi per treballar en aquests moments serà el relacionat amb l’adquisició dels hàbits alimentaris i nutricionals.

Per això ens plantegem una sèrie d’objectius generals en l’educació dels hàbits al menjador:

• Menjar de tot. Menjar tot el que ens posen el plat cada dia, com a mitjà per a realitzar una dieta variada i equilibrada.

• Mantenir un comportament correcte a taula: des d’utilitzar els coberts correctament fins a no parlar amb la boca plena.

• Respectar unes normes de neteja i higiene entorn el menjar: rentar-se les mans abans de dinar, rentar la fruita, etc…

Proposta d’Activitats

Per tal d’aprofitar al màxim el temps de lleure, proposem un ventall de possibles activitats i tallers a realitzar, distribuïdes per cicles, per tal d’adaptar-les a les característiques evolutives de cada etapa.

A més tindrem en compte les característiques de l’espai i infraestructura de l’escola, la composició del grup i els objectius específics de cada centre.

Exemple de proposta d’Activitats setmanal

Duem a terme una avaluació constant de tots els aspectes que engloben el nostre servei, des del menjador al pati, que inclou:


· Informe de comportament i adquisició d’hàbits de l’alumne, tant al menjador com a l’estona d’esbarjo (trimestral).
· Full d’incidències de l’alumne (diari), en el cas que es produeixin.
· Control del funcionament del servei: avaluació dels monitors i la seva tasca per part del coordinador del centre.

La valoració i el seguiment el duen a terme el coordinador dels monitors/es junt amb el supervisor/a d’àrea.
A més es realitzen reunions periòdiques amb la direcció del centre i/o l’AMPA per tal de corroborar que tot funciona adequadament i en consonància a les característiques i objectius específics de cada centre.